Birželis 22nd, 2014

Bičiuliai, mūsų rajone atsinaujino bičių šeimų ir avilių vagystės. Dažniau aplankykite savo bitynus.

Būtų malonu, pamačius naujai atsiradusius avilius, praneštumėte man.

Pagarbiai Gediminas.

Birželis 22nd, 2014

Gerbiami bitininkai, patvirtintos naujos augalų purškimo taisyklės. Plačiau galite susipažinti Lietuvos bitininkų tinklalapyje.

VII. REIKALAVIMAI BIČIŲ LAIKYTOJAMS IR ŽEMĖS NAUDOTOJAMS

45. Bičių laikytojas, vadovaudamasis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registre (toliau – Registras) pirmą kartą ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 20 d. pažymi registruoto bityno bičių laikymo vietas. Bičių laikytojas, vykdydamas veiklą po 2014 m. birželio 20 d., privalo vadovautis taisyklių 48 punktu.
46. Žemės naudotojas, besirengiantis apdoroti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas prieš purškimą profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – PPIS) nurodo fizinio asmens vardą pavardę, juridinio asmens pavadinimą, kontaktinio telefono numerį, planuojamo purškimo datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą (kontrolinio žemės sklypo numeris, lauko numeris, jei žemės ūkio naudmenos ar kitas plotas buvo deklaruotas, žemės sklypo, kito ploto tiksli vieta (savivaldybė, seniūnija, vietovė), jei žemės ūkio naudmenos ar kitas plotas nebuvo deklaruoti) augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą. ŽŪIKVC nedelsdamas (per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia SMS žinute, el. paštu pranešimą bičių laikytojams, kurie laiko bites 2,5 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo ar kito ploto ribos. Pranešime bičių laikytojams nurodoma planuojamo purškimo data, laikas (pradžia ir pabaiga), vieta, augalų apsaugos produkto pavadinimas, žemės naudotojo kontaktinio telefono numeris ir internetinė nuoroda apie augalų apsaugos produktų panaudojimą.
47. Jei žemės naudotojas, pranešime nurodytą dieną purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais nevykdys, jis nedelsdamas privalo paskelbti PPIS apie planuojamo purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais atšaukimą. Žemės naudotojas PPIS apie planuojamo purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais atšaukimą nurodo fizinio asmens vardą, pavardę ar juridinio asmens pavadinimą, kontaktinio telefono numerį, planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais atšaukimo datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą (kontrolinio žemės sklypo numerį, lauko numerį, jei žemės ūkio naudmenos ar kitas plotas buvo deklaruotas, žemės sklypo, kito ploto tikslią vietą (savivaldybė, seniūnija, vietovė), jei žemės ūkio naudmenos ar kitas plotas nebuvo deklaruoti), augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą. Gavęs pranešimą apie planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais atšaukimą, ŽŪIKVC nedelsdamas (per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia SMS žinute, el. paštu pranešimą bičių laikytojams, laikantiems bites 2,5 km atstumu nuo atšaukiamo purkšti augalų apsaugos produktais žemės sklypo ar kito ploto ribos.
48. Bičių laikytojai, vadovaudamiesi Aprašu, prieš 3 kalendorines dienas apie būsimą bičių šeimų perkėlimą ar naujų avilių pastatymą, registruoto bičių šeimų perkėlimo ar naujų bičių avilių pastatymo vietą pažymi Registre.
49. Apie planuojamus purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais informuoti bičių laikytojai, kurių bičių šeimų laikymo vieta yra iki 2,5 km atstumu nuo augalų apsaugos produktais purškiamo žemės sklypo ar kito ploto ribos, turi naudoti priemones, siekdami apsaugoti savo laikomas bites nuo kenksmingo augalų apsaugos produktų poveikio.
50. Žemės naudotojai, naudodamiesi elektronine bankininkyste, per PPIS kiekvienais kalendoriniais metais nuo spalio 15 d. iki spalio 31 d. privalo pateikti taisyklių 3 priede nurodytą informaciją apie kalendoriniais metais profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų naudojimą.
51. Bičių laikytojai, kurių bičių šeimų laikymo vieta yra iki 2,5 km atstumu nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktais purškiamo žemės sklypo ar kito ploto ribos, Registre gali matyti informaciją apie planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais.
52. Bičių laikytojai, nebelaikantys bičių, privalo išsiregistruoti iš Registro.

VIII. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ TIRPALŲ RUOŠIMAS IR AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

62. Draudžiama augalų apsaugos produktais purkšti dirbamoje žemėje ir (ar) kituose plotuose žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai, nuo 4 val. iki 21 val., išskyrus Tarnybos nustatytus išimtinius atvejus. Tarnyba sudaro ir skelbia interneto svetainėje augalų apsaugos produktų ir žydinčių žemės ūkio augalų, kuriuos leidžiama purkšti augalų apsaugos produktais nuo 4 val. iki 21 val., sąrašą.

Pagarbiai pirmininkas.

Gruodis 8th, 2013

Gerbiamieji,

Informuojame, kad Žemės ūkio ministro Vigilijaus Juknos 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-819 yra patvirtintos Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2014–2016 metų programos priemonių įgyvendinimo taisyklės. Taisyklėse yra pakeitimų. Prašome susipažinti ir paraiškas paramai gauti pildykite  vadovaujantis tik šiomis taisyklėmis. Priemonėje Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms yra naujovė: parama bitininkavimo inventoriui įsigyti. Naudokitės nauja galimybe. Detaliau Lietuvos bitininkų sąjungos svetanėje http://www.bitininkusajunga.lt/lt/Parama_bitininkams/ Artimiausiu metu bus tvirtinamas paraiškų pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemones pateikimo terminas. Apie tai informuosime atskiru laišku. Pagarbiai,

Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas

Prof. Algirdas Skirkevičius

Gegužė 20th, 2013

Gerbiami bitininkai

Kas vežate bites į rapsą būkite malonūs pasišnekėkite su tuo lauko ūkininku arba ant avilio užrašykite telefono numerį. Jau yra nusiskundimų iš ūkininkų, jog atvežamos bitės ir nežinoma kieno jos yra, kitaip nesiskuskite patys, kai apnuodys bites.

Būkite malonūs, kai ūkininkas paskambina dėl purškimų džiaukitės, kad praneša ir derinkite bendrai laiką o nepradėkite moralizuoti. Aš už visus bitininkus nesusitarsiu su ūkininkais.

Pagarbiai pirmininkas

Gegužė 5th, 2013

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2013 m. gegužės 2 d. Nr. B1-336

Savivaldybių administracijos, atsižvelgdamos į gyvenamųjų vietovių specifiką ir gyventojų poreikius bei vadovaudamosi Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu ir šiuo Aprašu, rengia ir tvirtina gyvūnų laikymo savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisykles, kuriose gali nustatyti leidžiamų laikyti gyvūnų, išskyrus bites, skaičių ir rūšis, papildomus reikalavimus ir sąlygas gyvūnų laikymui miestuose ir miesteliuose. Bitės savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse laikomos pagal šio Aprašo 27–36 punktus.

27. Bitynuose turi būti laikomos ir (ar) veisiamos sveikos bitės.
28. Bičių laikytojas turi laikytis Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180 (Žin., 2005, Nr. 38-1266; 2011, Nr. 13-593).
29. Kiekvienas bitynas turi turėti bityno pasą, kurio forma nurodyta Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų 1 priede. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo bityno paso išdavimo bičių laikytojas turi suženklinti ir sunumeruoti visus bityno avilius, kurie bus laikomi savivaldybės gyvenamojoje teritorijoje.
30. Prie įėjimo į žemės valdos teritoriją, kurioje laikomi aviliai su bičių šeimomis, matomoje vietoje turi būti ne mažesnis kaip 8 cm pločio ar skersmens įspėjamasis ženklas su užrašu, pvz., „Atsargiai, bitės!“. Ant ar prie įspėjamojo ženklo turi būti nurodytas bityno paso numeris ir kontaktinis telefono numeris.
31. Bitynai turi būti įrengiami, kaip numatyta Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų 7 punkte. Veisliniai bitynai, be Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų 7 punkto reikalavimų, turi atitikti ir 8 punkto reikalavimus.
32. Siekiant užtikrinti bičių gerovę ir apsaugą, medingųjų augalų žydėjimo metu bičių laikytojui leidžiama atvežti ir pastatyti avilius su bičių šeimomis ne arčiau kaip:
32.1. 2,5 km atstumu nuo kito bičių laikytojo žemės valdos, kurioje šis bičių ganyklų pagerinimui pasėjo ne mažiau kaip 1 ha medingųjų augalų ar pasodino ne mažiau kaip 0,5 ha medingųjų medžių ar krūmų;
32.2. 1 km atstumu nuo kito bičių laikytojo žemės valdos, kurioje natūraliai auga medingieji augalai.
33. Atvežti ir pastatyti avilius su bičių šeimomis arčiau pasėtų medingųjų augalų ar pasodintų medingųjų krūmų ar medžių, nei nurodyta 32.1 ir 32.2 punktuose galima tik tuo atveju, jei bičių laikytojas turi sklypo savininko raštišką sutikimą.
34. Siekiant užtikrinti bičių gerovę ir apsaugą, asmenys, apdorojantys žemės sklypus augalų apsaugos priemonėmis, turi laikytis Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 (Žin., 2004, Nr. 15-481; 2012, Nr. 100-5108).
35. Prieš atliekant avilių apžiūrą, medkopį ar kitus bityno priežiūros darbus medunešio laikotarpiu, turi būti žodžiu įspėjami asmenys, esantys žemės valdoje, kurioje laikomi aviliai su bitėmis, ir už jos ribų, kurie tikėtina, kad gali nukentėti nuo bičių.
36. Bičių laikytojas, turintis bityną savivaldybės gyvenamojoje vietovėje, aktyvios bičių veiklos metu turi užtikrinti, kad:
36.1. nuo jo įrengtų avilių, esančių bityne, būtų ne mažesnis kaip 100 m atstumas iki rekreacinių teritorijų, ne mažesnis kaip 10 m atstumas iki kelio, pėsčiųjų ar dviračių tako, ne mažesnis kaip 5 m atstumas iki besiribojančios žemės valdos, kurioje yra gyvenamieji namai, ne mažesnis kaip 50 m atstumas iki statinių, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, arba žemės valdų, kuriose ganomi ūkiniai gyvūnai. Minimalių atstumų reikalavimas aviliams netaikomas, kai teritorija, kurioje jie įrengti, yra aptverta tvora arba apsodinta gyvatvore, ne žemesne kaip 2 m aukščio;
36.2. avilių lakos būtų atgręžtos į bičių laikytojo žemės valdos vidurį, išskyrus atvejus, kai avilių lakos yra ne žemiau kaip 2 m aukštyje virš žemės;
36.3. būtų laikoma ne daugiau kaip 1 bičių šeima 1 are žemės valdos, išskyrus atvejus, kai bičių laikytojas turi visų besiribojančių žemės valdų savininkų ar naudotojų rašytinius sutikimus, kuriais patvirtinama, kad žemės valdos savininkai ar naudotojai leidžia bičių laikytojui laikyti daugiau kaip 1 bičių šeimą 1 are žemės valdos.

Gegužė 5th, 2013

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2012 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3D-679
redakcija)

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, VEŽIMO, SAUGOJIMO, NAUDOJIMO,
TIEKIMO RINKAI TAISYKLĖS

47. Ruošiantis apdoroti žemės sklypus augalų apsaugos produktais, ne vėliau kaip prieš dvi dienas apie tai būtina raštu pranešti asmenims, kurie turi bičių 1 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo. Saugant bites, produktus geriausia naudoti vakare.

53. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, augalų apsaugos produktais apdoroję rekreacinės paskirties želdynų teritorijas, informuoja visuomenę per radiją, televiziją, skelbimus, interneto svetainėse. Būtina nurodyti panaudotą augalų apsaugos produktą, purškimo laiką, apdorotą teritoriją, taikomas rizikos valdymo ir saugos priemones, nurodytas augalų apsaugos produkto etiketėje.

Atydarimas

Gruodis 22nd, 2010

Norime pranešti, kad planuojame jau veikti pilnu pajėgumu, nuo 2011 metų Sausio 4 dienos.